STANOVY 

České společnosti pro manipulaci s materiálem – logistiku z.s.

 

I.

Základní ustanovení

 

 1. Česká společnost pro manipulaci s materiálem – logistiku z.s. (dále jen ČSMM-L nebo Společnost) je samostatná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, která sdružuje odborníky v oblasti manipulace, přepravy, balení, skladování, logistiky a případně dalších navazujících a souvisejících činností za účelem naplňování společných zájmů – profesní sdružení
 2. Název spolku: Česká společnost pro manipulaci s materiálem – logistiku z.s.
 3. Souběžně je užívána zkratka názvu společnosti „ČSMM-L“, která je rovnocenná s názvem společnosti.
 4. ČSMM-L působí na území České republiky se sídlem Praha 1, Novotného lávka 5.
 5. ČSMM-L je samostatnou právnickou osobou.
 6. ČSMM-L je zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností z.s. a může se sdružovat i s jinými společnostmi.

 

II.

Účel a činnost Společnosti

 

Účelem Společnosti je zastupování společných zájmů členů, podpora činnosti členů a vytváření podmínek pro zajištění profesních zájmů, kariérního rozvoje a celoživotního vzdělávání.
 

Činnostmi Společnosti jsou zejména: 

 • sdružovat odborníky průřezové oblasti manipulace, přepravy, balení, skladování, logistiky a případně dalších navazujících a souvisejících činností
 • napomáhat svou činností zvyšování odbornosti svých členů i širší odborné veřejnosti
 • pořádat odborné akce, školení, další vzdělávací akce a poskytovat odborné konzultace
 • vytvářet a provozovat systém školení a přezkušování umožňující získávání odborných znalostí a osvědčení o jejich nabytí
 • spolupracovat s českými a zahraničními organizacemi zabývajícími se touto problematikou
 • spolupracovat se státními orgány a organizacemi především v oblasti legislativních a normotvorných procesů
 • hájit zájmy a práva svých členů
 • dbát na dodržování vlastních vyhlášených zásad a morálních principů včetně všeobecně platných

 

III.

Členství ve Společnosti, práva a povinnosti členů

 

Členskou základnu Společnosti tvoří individuální, kolektivní a čestní členové.

 Individuální členství

 

 1. Individuálním členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která souhlasí se Stanovami ČSMM-L. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 2. Individuální členství vzniká registrací na základě podané přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
 3. Individuální členství zaniká:

  • písemným oznámením člena o vystoupení
  • nezaplacením členského příspěvku
  • vyloučením člena pro nedodržování vyhlášených zásad a morálních principů včetně všeobecně platných
  • úmrtím člena
  • zánikem Společnosti

 4. Práva individuálního člena:

  • podílet se aktivně na všech formách činnosti Společnosti
  • využívat výhody vyplývající z členství ve Společnosti
  • volit a být volen do orgánů Společnosti

 5. Povinnosti individuálního člena:
  • dodržovat stanovy ČSMM-L
  • platit členský příspěvek včas a ve stanovené výši
  • řádně vykonávat funkce, do kterých byl zvolen či jmenován
  • hájit zájmy a účel Společnosti a svou činností a jednáním přispívat k jejímu dobrému jménu v České republice i zahraničí


Kolektivní členství
 

 1. Kolektivním členem se může stát každá tuzemská i zahraniční organizace (právnická osoba), jejíž činnost je slučitelná s posláním Společnosti, českým právním řádem a souhlasí se Stanovami ČSMM-L.
 2. Kolektivní členství vzniká podáním přihlášky, registrací u Společnosti po předchozím schválení předsednictvem Společnosti a po zaplacení členského příspěvku.
 3. Kolektivní členství zaniká:

  • písemným oznámením o vystoupení
  • nezaplacením členského příspěvku
  • vyloučením pro nedodržování vyhlášených zásad a morálních principů včetně všeobecně platných
  • zánikem Společnosti

 4. Práva kolektivního člena:

  • požadovat od Společnosti informace, stanoviska, odborné posudky
  • vysílat své zástupce na odborné akce Společnosti za výhodnějších finančních podmínek
  • předkládat návrhy na uspořádání akcí odborně příslušejících Společnosti
  • požadovat pomoc při řešení otázek odborně příslušejících Společnosti
  • využívat zkušeností, poznatků a materiálů získaných z mezinárodních styků ČSMM-L
  • realizovat akce pro svou organizaci prostřednictvím Společnosti za zvýhodněných ekonomických podmínek
  • realizovat reklamní a inzertní služby za zvýhodněných ekonomických podmínek

 5. Povinnosti kolektivního člena:

  • dodržovat stanovy ČSMM-L
  • platit členský příspěvek včas a ve stanovené výši
  • přispívat k uskutečnění odborných akcí pořádaných ve spolupráci se Společností
  • vytvářet podmínky pro činnost Společnosti a umožňovat svým pracovníkům aktivní účast v práci orgánů ČSMM-L 


Čestné členství
 

 1. Čestným členem může být jmenován individuální člen ČSMM-L za dlouhodobé zásluhy o úspěšnou činnost Společnosti.
 2. Čestné členství vzniká jmenováním předsednictvem ČSMM-L a zaniká úmrtím člena.
 3. Práva čestného člena:

  • čestný člen má všechna práva individuálního člena Společnosti

 4. Povinnosti čestného člena:

  • dodržovat stanovy ČSMM-L
  • hájit zájmy a účel Společnosti a svou činností a jednáním přispívat k jejímu dobrému jménu v České republice i zahraničí
  • není povinen hradit členský příspěvek 


IV.

Organizační struktura Společnosti
 

       Články organizační výstavby Společnosti jsou:

 • konference ČSMM-L
 • předsednictvo ČSMM-L
 • sekretariát ČSMM-L
 • odborné skupiny


Konference ČSMM-L
 

 1. Nejvyšším orgánem Společnosti je konference, kterou svolává předsednictvo jednou za čtyři roky.
 2. Konference ČSMM-L:

  • schvaluje jednací řád konference
  • projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé funkční období
  • projednává a schvaluje zprávu revizora účtu
  • projednává a schvaluje odborné zaměření ČSMM-L
  • rozhoduje o změnách stanov, zániku ČSMM-L a majetkové likvidaci
  • volí členy předsednictva ČSMM-L (předsednictvo tvoří předseda, 2 místopředsedové a 3 – 6 členů)
  • v případě potřeby nebo na žádost nejméně čtvrtiny členů Společnosti svolá předsednictvo mimořádnou konferenci

 3. Pokud byla konference včas a řádně oznámena a nesejde se polovina členů nebo delegátů, mají přítomní právo rozhodovat prostou většinou hlasů; k hlasování však nesmí dojít dříve než 1 hodinu po ohlášení /stanoveném/ zahájení konference.

 

Předsednictvo ČSMM-L
 

 1. Předsednictvo je nejvyšším řídícím a výkonným orgánem ČSMM-L mezi konferencemi ČSMM-L, kterým odpovídá za svou činnost.
 2. Ze svého středu volí předsedu, místopředsedy a další funkcionáře předsednictva podle rozsahu činnosti a zřizuje sekretariát Společnosti.
 3. Statutárním orgánem ČSMM-L je předseda. Jménem Společnosti jsou oprávněni na základě pověření předsedy jednat i další členové předsednictva a tajemník.
 4. K zajištění své funkčnosti má právo v průběhu funkčního období kooptovat do předsednictva maximálně tři členy Společnosti.
 5. Plní usnesení konference Společnosti.
 6. Jmenuje revizora účtu Společnosti.
 7. Zpracovává a schvaluje plán odborné činnosti, rozpočet a hospodaření Společnosti.
 8. Projednává stanoviska, doporučení a zprávy revizora účtu.
 9. Spolupracuje s dalšími společnostmi, organizacemi a institucemi.
 10. Podle potřeby zřizuje podniky nebo obchodní společnosti sloužící potřebám ČSMM-L.
 11. Schvaluje nové přihlášky kolektivního členství.
 12. Má právo vyloučit člena při porušení článku III. – Individuální členství - odst. (bod) 5, resp. Kolektivní členství – odst. (bod) 5.
 13. Jmenuje tajemníka ČSMM-L jako vedoucího sekretariátu.
 14. Funkční období volených orgánů je 4 roky.


Sekretariát ČSMM-L
 

 1. Sekretariát zabezpečuje práci ČSMM-L; počet pracovníků sekretariátu je přímo úměrný rozsahu činnosti a hospodářskému výsledku Společnosti.
 2. Sekretariát řídí tajemník ČSMM-L, který je podřízen předsednictvu ČSMM-L.
 3. Sekretariát vede elektronickou evidenci členů, která je diskrétní (neveřejná).


Odborné skupiny

 1. Odborné skupiny (OS) ustavuje předsednictvo a potvrzuje řádně zvolené předsedy. Předsedové OS se podle potřeby účastní jednání předsednictva. Činnost OS se řídí vlastním organizačním řádem, který je v souladu se schválenými stanovami ČSMM-L.


V.

Hospodaření

Hospodaření Společnosti
 

 1. Hospodaření Společnosti se řídí rozpočtem, který na období kalendářního roku schvaluje předsednictvo ČSMM-L. Hospodaření s majetkem Společnosti se řídí platnými právními předpisy, popř. směrnicemi a metodickými pokyny Českého svazu vědeckotechnických společností z.s.. Společnost nakládá s majetkem v souladu se zájmy svých členů a v rámci svého odborného zaměření. Majetek Společnosti tvoří hmotné statky a finanční prostředky, Společnost hospodaří s tímto majetkem a do jeho výše ručí za své finanční závazky ve vztahu k cizím subjektům.
 2. Hospodaření odborných skupin se řídí rozpočtem ČSMM-L, jehož je součástí.
 3. Příjmy Společnosti tvoří:

  • příspěvky individuálních členů
  • příspěvky kolektivních členů
  • příjmy z vlastní odborné činnosti
  • příjmy z hospodářské a podnikatelské činnosti
  • dotace, subvence a dary cizích subjektů

 4. Hospodaření kontroluje revizor účtu.
 5. Tajemník předkládá uzávěrku předsednictvu. 

5.
Členské příspěvky
 

 1. Výše individuálních i kolektivních členských příspěvků je stanovena na další období vždy na konferenci Společnosti.
 2. Splatnost členských příspěvků je vždy do 30. dubna příslušného roku.


VI.

Závěrečná ustanovení
 

 1. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení konferencí ČSMM-L.
 2. O zániku ČSMM-L rozhoduje konference nejméně nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

Termíny zkoušek

11 září 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
25 září 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
09 říjen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
23 říjen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
06 listopad 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
20 listopad 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
04 prosinec 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
18 prosinec 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT

Kalendář ČSMML

27 listopad 2024
Seminář MV

Vyhledávání

Příhlášení

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si