CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA

pro kategorii certifikace

„Odborný technik zdvihacích zařízení“

CS ZZ - 02

Použité zkratky:

Česká společnost pro manipulaci s materiálem - Logistiku ČSMM-L
Certifikační schéma CS
Zdvihací zařízení  ZZ
Certifikační orgán   CEO při ČSMM-L (CEO)
Vedoucí (ředitel) CEO VE CEO
Manažer jakosti CEO MJ CEO
Český institut pro akreditaci, o.p.s.  ČIA
Revizní technik zdvihacích zařízení RTZZ
Odborný technik zdvihacích zařízení OTZZ
Technik – znalec zdvihacích zařízení
TZZZ
Státní odborný dozor
SOD
Státní úřad inspekce práce SUIP
Technická inspekce České republiky
TIČR

                                                                   

I.Úvod

 

1.1 Představení certifikačního orgánu

Certifikační orgán při ČSMM-L je orgán pro certifikaci osob akreditovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s. Certifikaci osob realizuje Certifikační orgán při ČSMM-L v oboru ZZ pro kategorie odborný technik zdvihacích zařízení a technik znalec zdvihacích zařízení.

Adresa certifikačního orgánu:

                        Certifikační orgán pro certifikaci osob při ČSMM-L

                        Česká společnost pro manipulaci s materiálem - logistiku

             Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1

1.2 Účel certifikačního schéma

Certifikační schéma je sestaveno s cílem stanovit a doplnit požadavky pro postup akreditovaného certifikačního orgánu pro certifikaci osob pro kategorii certifikace Odborný technik zdvihacích zařízení“.

1.3 Vlastník certifikačního schéma

Vlastníkem tohoto certifikačního schématu odpovědným za jeho vypracování a udržování je certifikační orgán při ČSMM-L pro certifikaci osob akreditovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

 

Identifikační údaje vlastníka:

Název organizace:

Česká společnost pro manipulaci s materiálem – logistiku z.s.

Zkratka názvu:

ČSMM-L

Název CEO:

Certifikační orgán pro certifikaci osob při ČSMM-L

Zkratka názvu:

CEO při ČSMM-L

IČ:

00537152

DIČ: 

CZ00537152

   

Registrace:

Městský soud v Praze, spis. zn. L 339

Adresa:

Novotného lávka 200/5, 110 00 PRAHA 1

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

47731011 / 0100

   

Telefon:

221 082 334

       

Internet:

http://www.csmml.cz

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   
             

1.4 Podmínky pro používání schéma

Toto certifikační schéma může být bez omezení používáno majitelem - vlastníkem certifikačního schématu. Ostatní zájemci je mohou používat výhradně na základě písemného souhlasu vlastníka. Tento souhlas bude vydán na základě splnění stanovených podmínek, se kterými bude zájemce seznámen v rámci společného jednání zájemce a vlastníka.

1.5 Podmínky pro poskytnutí k použití jiným CO

Podmínky používání CS pro jiné subjekty budou předmětem samostatného právního dokumentu, podepsaného k tomu zmocněnými zástupci smluvních stran. Právní dokument musí obsahovat minimálně stanovení následujících podmínek:

Þ     vstupní poplatek uhrazený smluvní stranou před žádostí o akreditaci ČIA ve výši podle aktuálního ceníku CEO při ČSMM-L;

Þ     roční poplatek uhrazený smluvní stranou před žádostí o akreditaci ČIA ve výši podle aktuálního ceníku CEO při ČSMM-L;

Þ     minimální doba užívání CS smluvní stranou 5 let;

Þ     smluvní CO musí dokladovat, že má k dispozici specialisty s dokladovatelnou odborností a zkušenostmi v předmětné kategorii certifikace;

Þ     smluvní CO se musí zavázat k aktivní účasti na tvorbě nových metodik a aktualizaci v předmětné kategorii certifikace;

Þ     smluvní CO se musí zavázat, že nebude oslovovat držitele certifikátů vlastníka CS s nabídkami služeb v předmětné kategorii certifikace;

Þ     smluvní CO bude požadovat, aby žadatelé o první certifikaci byli řádně proškoleni školicí organizací s dokladovatelnou odborností a zkušenostmi v předmětné kategorii certifikace.

 

1.6 Registrace - přezkoumání

Certifikační schéma je přezkoumáno dle požadavku EA 1/22 národním akreditačním orgánem ČR – ČIA, o.p.s.

II.

Rozsah certifikace OTZZ

2.1 Rozsah certifikace OTZZ

Certifikace v kategorii „Odborný technik zdvihacích zařízení“ je prováděna pro zdvihací zařízení a jejich součásti v následujícím členění – rozsahu, který je uveden i na vystaveném certifikátu:

 

                1. VYHRAZENÁ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ:

2. OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ:

b) Jeřáby, včetně nosných konstrukcí.

Poznámka: Na žádost uchazeče může být rozsah platnosti certifikátu u jednotlivých zařízení omezen.

2.2 Popis náplně práce a úkolů OTZZ

Náplň práce a povinnosti OTZZ vyplývají především z platného znění příslušných českých zákonných předpisů, technických norem a dokumentů CEO při ČSMM-L, včetně předpisů souvisejících.

Provádí prohlídky, inspekce, revize, revizní a odborné zkoušky, školení v oblasti ZZ podle platných technických norem, návodů a technických podmínek výrobců kontrolovaných ZZ a v souladu s předpisy pro provoz zdvihacích zařízení provozovatele.

O výsledcích vystavuje příslušné protokoly a záznamy, v případě zjištění vážných závad, ohrožujících bezpečnost provozu, nesmí vydat protokol zamlčující tyto skutečnosti.

Musí umožnit CEO ověření provedených inspekcí, revizí, revizních a odborných zkoušek ZZ a dalších činností na ZZ, které provedl jako OTZZ.

Poznámka: Pro činnosti na „vyhrazených zdvihacích zařízení“, které vyžadují osvědčení a oprávnění podle platných předpisů musí mít tyto požadované dokumenty v předepsaném rozsahu.

III.

Kvalifikační předpoklady OTZZ

3.1 Požadovaná odborná způsobilost

Požaduje se:

Þ     minimálně střední vzdělání s vyučením v oborech vzdělání technického zaměření,

Þ     znalost obecných, právních a technických předpisů v oblasti provozu, konstrukce a hodnocení stavu zdvihacích zařízení, včetně oblasti bezpečnosti práce s tím související.

Þ     elektrotechnická kvalifikace v rozsahu minimálně „pracovník poučený“ podle platných právních předpisů (v rozsahu své činnosti seznámený s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školený v této činnosti, upozorněný na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámený s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem).

Poznámka:           Výjimku ze vzdělání na základě řádně prokázané odborné praxe při skutečném výkonu odborných činností

vždy posoudí CEO, potvrzuje ji ředitel CEO.

3.2 Požadované schopnosti

Pro činnost OTZZ na zdvihacích zařízeních se požaduje zdravotní způsobilost dle platné legislativy zaměřená s ohledem na prostředí, ve kterém činnost OTZZ probíhá, na „zrak, sluch, reakce, pohyblivost a schopnost práce ve výškách“.

3.3 Požadované předpoklady

                Nezbytné předpoklady pro OTZZ jsou:

Þ    pětiletá, prokazatelně doložená praxe v oboru ZZ;

Þ    přípravné školení pro činnost OTZZ;

Þ    pro činnosti na „vyhrazených zdvihacích zařízení“, které vyžadují osvědčení a oprávnění podle platných předpisů musí mít tyto požadované dokumenty v předepsaném rozsahu.

Poznámka: Výjimku z podmínky délky praxe a přípravného školení vždy posoudí CEO, potvrzuje ji ředitel CEO.

3.4 Požadovaná pravidla chování

Držitel certifikátu CEO při ČSMM-L při jeho převzetí podepisuje „Prohlášení držitele certifikátu“, prohlášení obsahuje pravidla chování držitele certifikátu.

IV.

Požadavky na proces certifikace OTZZ

4.1 Kriteria pro prvotní certifikaci a recertifikaci

                Kriteria pro prvotní certifikaci OTZZ jsou:

Þ    prokazatelně doložená odborná způsobilost (čl. 3.1);

Þ    prokazatelně doložené požadované schopnosti (čl. 3.2);

Þ    prokazatelně doložené požadované předpoklady (čl. 3.3);

Þ    úspěšné složení obou částí certifikační zkoušky (část ústní a část praktická);

Þ    souhlas s prohlášením držitele certifikátu a jeho podpis při převzetí certifikátu.

Kriteria pro recertifikaci OTZZ jsou:

Þ    prokazatelně doložená odborná způsobilost (čl. 3.1);

Þ    prokazatelně doložené požadované schopnosti (čl. 3.2);

Þ    prokazatelně doložené požadované předpoklady (čl. 3.3);

Þ    předložení protokolů z provedených inspekcí, revizí, nebo zkoušek každého zařízení uvedeného v certifikátu - provedených v posledních 24 měsících, pokud nepředloží, vykoná zkoušku ve stejném rozsahu jako při prvotní certifikaci;

Þ    na základě posouzení plnění všech závazků z období od předchozí zkoušky vůči certifikačnímu orgánu a předložených protokolů rozhodne VE CEO o typu zkoušky, ke které bude žadatel zařazen:

  1. zkoušce typu „A“, tj. zkoušce ve stejném rozsahu jako při prvotní certifikaci
  2. zkoušce typu „B“, tj. pouze ústní zkouška;

Þ    úspěšné složení certifikační zkoušky;

Þ    souhlas s prohlášením držitele certifikátu a jeho podpis při převzetí certifikátu.

4.2 Metody posuzování pro prvotní certifikaci a recertifikaci

4.21 Metody posuzování pro prvotní certifikaci

Zkouška se skládá z části ústní a praktické. Všichni uchazeči absolvují obě části zkoušky.

  1. Ústní část zkoušky:

Þ    zkouška probíhá před zkušební komisí;

  1. Praktická část zkoušky:

Þ    zkouška probíhá pod vedením člena ZK pro praktickou zkoušku;

4.22 Metody posuzování pro recertifikaci

  1. Zkouška typu „A“

Metody posuzování při zkoušce typu „A“ jsou shodné s metodou při prvotní certifikaci, viz čl. 4.21.

  1. Zkouška typu „B“

Zkouška se skládá pouze z části ústní.

4.3 Metody a kriteria dozoru

Účelem dozoru nad držiteli certifikátů je minimalizace případů neshod v činnosti držitelů certifikátů a v případě jejich výskytu sjednání rychlé nápravy.

4.31 Typy dozoru

     Dozor nad držiteli certifikátů CEO při ČSMM – L je prováděn ve třech typech dozoru:

Þ    periodické hlášení držitele certifikátu;

Þ    pravidelná dozorová akce:

  1. přímá návštěva u dozorovaného pracovníka
  2. dotaz u zaměstnavatele, nebo zákazníka;

Þ    mimořádná dozorová akce.

O existenci dozoru a jeho typech je každý žadatel o certifikát informován nejpozději při svém vstupu do certifikačního procesu.

4.4 Kriteria pro pozastavování a odnímání certifikátu

4.41 Kriteria pro pozastavování certifikátu

Þ    Kvalita práce držitele certifikátu;

Þ    používání certifikátu a odkazu na něj v rozporu s rozsahem certifikátu;

Þ    neřešená stížnosti na držitele certifikátu;

Þ    porušování zásad etiky a dobrých mravů ve vztahu k ostatním držitelům certifikátů a konkurenci;

Þ    porušování zásad certifikačního systému;

Þ    klamné používání certifikátu v inzerátech a katalozích, nebo používání nesprávných odkazů na certifikační systém,

Þ    porušování závazků vyplývající z „Prohlášení a periodických hlášení“ o činnosti držitelů certifikátů;

Þ    nerespektování výsledků a opatření vyplývajících z dozoru nad držitelem certifikátu.

4.43 Kriteria pro odnímání certifikátu

Þ    Neodstranění závad a opatření, které byly příčnou pozastavení platnosti certifikátu;

Þ    závažné poškození dobrého jména certifikačního orgánu;

Þ    pravomocné odsouzení držitele certifikátu za skutky přímo související s držením certifikátu;

Þ    dlouhodobě a opakovaně nesplácené pohledávky vůči certifikačnímu orgánu.

4.5 Kriteria pro změnu rozsahu certifikace OTZZ

                Kriteria pro změnu rozsahu certifikace OTZZ jsou:

Þ    vyplněná, doručená a zaevidovaná přihláška žadatele o rozšíření certifikace;

Þ    prokazatelně doložená odborná způsobilost (čl. 3.1);

Þ    prokazatelně doložené požadované schopnosti (čl. 3.2);

Þ    prokazatelně doložené požadované předpoklady (čl. 3.3);

Þ    úhrada ceny a poplatků souvisejících s rozšiřovací zkouškou podle ceníku CEO, bez toho nebude uchazeč ke zkoušce připuštěn;

Þ    úspěšné složení obou částí rozšiřovací certifikační zkoušky (část ústní a část praktická);

Þ    souhlas s prohlášením držitele certifikátu a jeho podpis při převzetí certifikátu.


Termíny zkoušek

17 duben 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
15 květen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
29 květen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
12 červen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
26 červen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
11 září 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
25 září 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
09 říjen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
23 říjen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
06 listopad 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
20 listopad 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
04 prosinec 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT

Kalendář ČSMML

27 listopad 2024
Seminář MV

Vyhledávání

Příhlášení

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si