CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA

pro kategorii certifikace

„Kontrolní technik, provádějící technické kontroly manipulačních vozíků“

CS MV - 04

1.     Účel

Certifikační schéma stanoví postup činnosti akreditovaného certifikačního orgánu pro certifikaci osob pro pracovní pozici - Kontrolní technik pro technické kontroly manipulačních vozíků podle ČSN 26 8805

2.     Vlastník certifikačního schématu

Vlastníky tohoto certifikačního schématu jsou Strojírenský zkušební ústav s.p. a Česká společnost pro manipulaci s materiálem – logistiku z.s.

Identifikace vlastníků:

 1. Strojírenský zkušební ústav s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno 21;
 2. Česká společnost pro manipulacimateriálem – logistiku, z.s., Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1

3.     Schválení certifikačního schématu

Certifikační schéma bylo schváleno Ministerstvem práce a sociálních věcí. Písemný doklad o schválení je v originálech uložen u tohoto ministerstva, tak u obou vlastníků certifikačního schématu.

4.     Registrace certifikačního schématu

Certifikační schéma bylo přezkoumáno dle požadavku EA 1/22 A-AB:2006 národním akreditačním orgánem České republiky – Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (dále jen „ČIA“).

5.     Podmínky pro používání certifikačního schématu

Toto certifikační schéma může být bez omezení používáno jeho vlastníky. Ostatní zájemci je mohou používat výhradně na základě kladného vyřízení jejich žádosti, a to písemného souhlasu obou těchto vlastníků s touto žádostí. Souhlas s využíváním certifikačního schématu žadateli bude vydán na základě splnění stanovených podmínek, se kterými bude žadatel seznámen v rámci společného jednání za účasti obou vlastníků nebo jednoho vlastníka a písemného zmocnění k jednání jménem druhého vlastníka. Podmínky používání schváleného certifikačního schématu pro jiné subjekty jsou předmětem samostatného dokumentu.

6.     Rozsah platnosti certifikačního schématu

Certifikační schéma platí pro proces certifikace fyzických osob na pracovní pozici Kontrolní technik, provádějící technické kontroly manipulačních vozíků

Technické kontroly se provádí v následujících kategorií:

 • elektrické manipulační vozíky,
 • motorové manipulační vozíky,
 • přídavná zařízení manipulačních vozíků.

Schválené certifikační schéma se nevztahuje na fyzické osoby provádějící kontrolní úkony na vyhrazených technických zařízeních podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

7.     Kvalifikační požadavky na žadatele o certifikaci

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oborech vzdělání technického zaměření. Výjimka ze vzdělání může být udělena vedoucím certifikačního orgánu na základě řádně prokázané odborné praxe žadatele, a to při skutečném výkonu odborných činností v pracovněprávním vztahu, nebo odpovídající doba jejich výkonu na částečný úvazek nebo s tím měřitelná doba výkonu odborných činností osobou samostatně výdělečně činnou. Výjimka není možná v případě, že žadatel o certifikaci nemá alespoň střední vzdělání v oborech vzdělání technického zaměření.
 • Pět let praxe v oboru manipulačních vozíků
 • Řidičské oprávnění pro manipulační vozíky kategorií, ve kterých mají být prováděny technické kontroly manipulačních vozíků.
 • Školení pro předmětnou funkci v předepsaném rozsahu.

Minimální požadavky na rozsah školení:

 • Obecně závazné platné právní předpisy ve znění pozdějších předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí).
 • Technické normy: ČSN EN ISO 3691-1, ČSN 26 8805, ČSN EN ISO 3691-6.
 • Kontrolní místo pro technické kontroly manipulačních vozíků.
 • Bezpečnost práce při provádění technické kontroly manipulačních vozíků.
 • Měřidla a zařízení pro provádění technické kontroly manipulačních vozíků.
 • Metodika provádění technické kontroly manipulačních vozíků.
 • Podmínky pro provoz manipulačních vozíků.
 • Konstrukce manipulačních vozíků.
 • Typové zkoušení manipulačních vozíků.

8.     Zkušební komise

Zkušební komise má předsedu a minimálně 2 členy. Alespoň jeden z členů komise má vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oborech vzdělání technického zaměření nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání technického zaměření a 5 let praxe v technických kontrolách manipulačních vozíků. Zkušební komise je pro každou zkoušku jmenována vedoucím certifikačního orgánu. Členem zkušební komise může být pouze fyzická osoba schválená komisí certifikačního orgánu.

9.     Zkouška

Zkouška obsahuje dvě části:

 • teoretickou,
 • praktickou.

9.1  Ústní – teoretická část zkoušky

Obsahuje ověření teoretických znalostí odpovídajících rozsahu předepsaného školení. Součástí ověření před zkušební komisí jsou znalosti vybraného parametru technické kontroly manipulačního vozíku. Ověřování teoretických znalostí u uchazečů o certifikaci je proces, který včetně způsobu hodnocení musí být součástí příručky kvality certifikačního orgánu a musí být schválen ČIA. 

9.2  Praktická část zkoušky

Obsahuje provedení technické kontroly na manipulačním vozíku s alespoň jednou závadou typu „C“ dle metodiky technické kontroly manipulačních vozíků s využitím měřidel a zkušebních zařízení, která poskytne certifikační orgán.

9.3  Hodnocení zkoušky

Pro doporučení zkušební komise, že uchazeč ve zkoušce uspěl a že má nárok na vydání certifikátu, musí být žadatel úspěšný v obou částech zkoušky.

Žadatel, který byl neúspěšný v některé části zkoušky musí absolvovat opravnou zkoušku.

9.4  Opravná zkouška

Neúspěšný žadatel má možnost jí absolvovat do 4 měsíců od zkoušky, ve které neuspěl. Po této lhůtě je nutno opakovat zkoušku v celém rozsahu.

9.5  Opakovaná zkouška (zkouška po vypršení lhůty platnosti certifikátu)

Opakovaná zkouška zahrnuje pouze teoretickou část zkoušky, a to způsobem hodnocení shodném s první certifikací.

10.           Certifikace

Vedoucí zkušební komise o zkoušce zpracuje dokumentaci a předloží výsledky zkoušky vedoucímu certifikačního orgánu. Ten dokumenty přezkoumá a rozhodne o vydání/nevydání certifikátu.

Platnost certifikátu: 3 roky

Platnost certifikátu po druhé a další zkoušce: 5 let

Držitel certifikátu se musí zavázat k dodržování pravidel stanovených certifikačním orgánem pro držitele certifikátu. Uvedených v příručce kvality certifikačního. Zejména k dodržování pravidel pro nakládání s certifikátem a k umožnění provedení dozoru ze strany certifikačního orgánu.

Pravidla pro nakládání s certifikátem:

Držitel certifikátu se zavazuje

 • Vykonávat činnosti spadající do technické kontroly manipulačních vozíků na základě uděleného certifikátu.
 • Neměnit jakékoliv údaje uvedené v certifikátu.
 • Technický stav manipulačních vozíků hodnotit objektivně a nestranně.
 • Postupovat dle aktuálního metodického postupu pro technické kontroly manipulačních vozíků.
 • Používat měřící a zkušební zařízení splňující požadavky pro technické kontroly manipulačních vozíků.
 • Informovat certifikační orgán o všech stížnostech vznesených na jeho činnosti v rámci technických kontrol manipulačních vozíků.
 • V případě závažných stížností na jeho činnost se podrobit auditu ze strany certifikačního orgánu
 • Jedenkrát za rok předat certifikačnímu orgánu hlášení o své činnosti.
 • Používat certifikát pouze po dobu jeho platnosti a před skončením jeho platnosti si požádat o nový.
 • V případě ztráty způsobilosti nepoužívat vydaný certifikát.


11.           Udržování certifikátu

11.1          Dohled

 • Pravidelný dohled:
  Držitel minimálně 1 krát za dobu platnosti certifikátu (ne dříve než 1 rok od vydání certifikátu, nejpozději do 2 let od vydání certifikátu) podá COP informace o své činnosti formou dotazníku.
 • Mimořádný dohled:
  Mimořádný dohled se provádí na základě oznámení pochybení držitele vyplývající z podmínek certifikačního řízení nebo odborného pochybení v certifikované oblasti nebo při nesplnění podmínky účasti na vzdělávací aktivitě nebo nezaslání informace o své činnosti.
  Poznámka:
  Pokud při mimořádném dohledu dojde k prokázání porušení ze strany držitele, může dojít k pozastavení platnosti certifikátu, ve velmi závažných případech i k jeho odebrání.

11.2          Požadované průběžné vzdělávání:

Držitel certifikátu se v průběhu platnosti certifikátu vzdělává samostudiem v rámci svého profesního rozvoje.

11.3          Prodloužení platnosti certifikátu:

Recertifikace je prováděna formou zkoušky před uplynutím platnosti certifikátu.

11.4          Nesprávné použití certifikátu:

Certifikátem způsobilosti může pracovník, kterému byl vydán, prokazovat svou specializaci k provádění činností v oblastech, pro které byl certifikát vydán (funkci jakou může vykonávat).

Certifikát je vydán vždy pro přesně stanoveného pracovníka.

Certifikát je nepřenosný na druhou osobu.

Certifikační orgán je povinen vždy, když zjistí, že jeho certifikát způsobilosti byl zneužit, zveřejnit informace o překročení kompetencí nebo uvedení v omyl (např. zaměstnavatele).

Certifikační orgán je povinen v nezbytných případech zajistit proti držiteli certifikátu adekvátní opatření.

11.5          Odnětí a zrušení certifikátu:

 • Certifikát způsobilosti může být odňat nebo zrušen při porušení těchto podmínek:
  a) při porušení jednoho z bodů uvedených v zápisu o převzetí certifikátu

b) pokud držitel vědomě provozuje činnosti nad rámec rozsahu certifikátu (dokládá jím svou odbornou způsobilost)

c) když COP při pravidelném dohledu zjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s používáním certifikátu

d) když COP zjistí, že certifikovaný pracovník použil vydaný certifikát jako podklad pro vydání obdobného dokladu další osobě

e) pokud pracovník, mající certifikát v držení, změnil svévolně jakékoli údaje uvedené v originálu certifikátu

 • Pokud zjistí COP, porušení některého z výše uvedených bodů postupuje takto:
  a) prošetří zda, uvedené porušení odpovídá jednomu z uvedených bodů

b) vyzve držitele, aby se ve stanoveném termínu dostavil k vedoucímu certifikačního orgánu

c) na základě provedeného jednání se rozhodne, zda certifikát odebrat či ne

d) vyrozumí o výsledku majitele certifikátu

e) odejme certifikát

f) v seznamu držitelů certifikátů provede opravu a zároveň uvede jméno pracovníka v seznamu osob, které pozbyly certifikát

12.           Seznam zkratek

SZÚ               Strojírenský zkušební ústav s.p.

ČSMML        Česká společnost pro manipulaci s materiálem a logistiku

ČIA                Český institut pro akreditaci, o.p.s.

ČR                 Česká republika

ČSN               Česká technická norma

13.           Zpracovatelé CS

Ing. Pavel Štícha – SZÚ

Ing. Jindřich Jandourek – ČSMML

14.           Podmínky použití jiným CO:

Vstupní poplatek ve výši 500.000,-- před žádostí o akreditaci ČIA

Roční poplatek 100.000,--

Poplatky se dělí mezi spoluvlastníky v poměru 1:1

Minimální doba užívání 5 let

CO musí dokladovat, že má k dispozici specialisty s dokladovatelnou odborností a zkušenostmi v TKMV.

CO se musí zavázat k aktivní účasti na tvorbě nových metodik a aktualizaci stávající Metodiky TKMV.

CO se musí zavázat, že nebude oslovovat držitele certifikátů majitelů CS s nabídkami služeb v předmětné oblasti.

CO bude požadovat, aby žadatelé o první certifikaci byli řádně proškoleni školicí organizací s dokladovatelnou odborností a zkušenostmi v oblasti TKMV


Termíny zkoušek

26 červen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
11 září 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
25 září 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
09 říjen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
23 říjen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
06 listopad 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
20 listopad 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
04 prosinec 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
18 prosinec 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT

Kalendář ČSMML

27 listopad 2024
Seminář MV

Vyhledávání

Příhlášení

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si