CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA

pro kategorii certifikace

„Instruktor obsluh motorových manipulačních vozíků“

CS MV - 02


Použité zkratky:

Česká společnost pro manipulaci s materiálem - logistiku ČSMM-L
Certifikační orgán pro certifikaci pracovníků CEO při ČSMM-L (CEO)
Systém jakosti CEO
SJ CEO
Vedoucí (ředitel) CEO  VE CEO
Manažer jakosti CEO  
MJ CEO
Instruktor obsluh motorových manipulačních vozíků IOMV
Zkušební komisař obsluh motorových manipulačních vozíků ZKOMV
Obsluha motorových manipulačních vozíků (dříve řidič MV) OMV
Kontrolní technik motorových manipulačních vozíků  KTMV
Motorový manipulační vozík MV
Státní odborný dozor
SOTD
Státní úřad inspekce práce SUIP
Oblastní inspektorát práce
OIP
Česká společnost pro manipulaci s materiálem - Logistiku
ČSMM-L
Certifikační schéma  CS

                                                                                                                                                                     

I. Úvod

 

1.1 Představení certifikačního orgánu

Certifikační orgán při ČSMM-L je orgán pro certifikaci osob akreditovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s. Certifikaci osob realizuje Certifikační orgán při ČSMM-L v oboru motorových manipulačních vozíků pro kategorie instruktor obsluh MV, zkušební komisař obsluh MV a kontrolní technik MV.


Adresa certifikačního orgánu:

                        Certifikační orgán pro certifikaci osob při ČSMM-L

                        Česká společnost pro manipulaci s materiálem - logistiku  z.s.

              Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1

1.2 Účel certifikačního schéma

Certifikační schéma je sestaveno s cílem stanovit a doplnit požadavky pro postup akreditovaného certifikačního orgánu pro certifikaci osob pro kategorii certifikace „Instruktor obsluh motorových manipulačních vozíků“.

1.3 Vlastník certifikačního schéma

Vlastníkem tohoto certifikačního schématu odpovědným za jeho vypracování a udržování je certifikační orgán při ČSMM-L pro certifikaci osob akreditovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

 

Identifikační údaje vlastníka:

Název organizace:

Česká společnost pro manipulaci s materiálem – logistiku z.s.

Zkratka názvu:

ČSMM-L

Název CEO:

Certifikační orgán pro certifikaci osob při ČSMM-L

Zkratka názvu:

CEO při ČSMM-L

IČ:

00537152

DIČ: 

CZ00537152

   

Registrace:

Městský soud v Praze, spis. zn. L 339

Adresa:

Novotného lávka 200/5, 110 00 PRAHA 1

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

47731011 / 0100

   

Telefon:

221 082 334

       

Internet:

http://www.csmml.cz

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   
             


1.4
Podmínky pro používání schéma

Toto certifikační schéma může být bez omezení používáno majitelem - vlastníkem certifikačního schématu. Ostatní zájemci je mohou používat výhradně na základě písemného souhlasu vlastníka. Tento souhlas bude vydán na základě splnění stanovených podmínek, se kterými bude zájemce seznámen v rámci společného jednání zájemce a vlastníka.


1.5 Podmínky pro poskytnutí k použití jiným CO

Podmínky používání CS pro jiné subjekty budou předmětem samostatného právního dokumentu, podepsaného k tomu zmocněnými zástupci smluvních stran. Právní dokument musí obsahovat minimálně stanovení následujících podmínek:

 • vstupní poplatek uhrazený smluvní stranou před žádostí o akreditaci ČIA ve výši podle aktuálního ceníku CEO při ČSMM-L;
 • roční poplatek uhrazený smluvní stranou před žádostí o akreditaci ČIA ve výši podle aktuálního ceníku CEO při ČSMM-L;
 • minimální doba užívání CS smluvní stranou 5 let;
 • smluvní CO musí dokladovat, že má k dispozici specialisty s dokladovatelnou odborností a zkušenostmi v předmětné kategorii certifikace;
 • smluvní CO se musí zavázat k aktivní účasti na tvorbě nových metodik a aktualizaci v předmětné kategorii certifikace;
 • smluvní CO se musí zavázat, že nebude oslovovat držitele certifikátů vlastníka CS s nabídkami služeb v předmětné kategorii certifikace;
 • smluvní CO bude požadovat, aby žadatelé o první certifikaci byli řádně proškoleni školicí organizací s dokladovatelnou odborností a zkušenostmi v předmětné kategorii certifikace.

 

1.6 Registrace - přezkoumání

     Certifikační schéma je přezkoumáno dle požadavku EA 1/22 národním akreditačním orgánem ČR – ČIA, o.p.s.

II.Rozsah certifikace IOMV

2.1 Rozsah certifikace IOMV

Certifikace v kategorii „Instruktor obsluh motorových manipulačních vozíků“ je prováděna pro motorové manipulační vozíky a jejich součásti v následujícím členění – rozsahu, který je uveden i na vystaveném certifikátu:

 

I. ELEKTROVOZÍKY

(ELECTRIC TRUCKS, TYPE A, B, C, D, E, W1, W2, G)

II. MOTOVOZÍKY                             

(COMBUSTION ENGIN TRUCKS, TYPE A, B, C, D, E, W1, W2, G)

A - Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené
B -  Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením
C - Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením
D -  Vysokozdvižné ručně vedené
E - Vysokozdvižné s pákovým řízením
W1 -
Vysokozdvižné s volantovým řízením do 5 t nosnosti
W2 - Vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5 t nosnosti
G -  Vysokozdvižné se zdvihací plošinou
Z - Zvláštní vozíky

2.2 Popis náplně práce a úkolů IOMV

Práva a povinnosti IOMV vyplývají především z platného znění příslušných českých zákonných předpisů, technických norem a dokumentů CEO při ČSMM-L, včetně předpisů souvisejících. Provádí základní (rozšiřující) školení a praktické zaučení OMV. Ve spolupráci se zkušebním komisařem OMV připravuje podklady ke zkouškám a pro vydání průkazu OMV. Odpovídá za to, že žadatel o průkaz OMV splňuje veškeré náležitosti, má dostatečné znalosti a dovednosti, a že absolvoval předepsaný výcvik.

Dále provádí opakované školení a přezkušování OMV bez účasti ZKOMV. Vede evidenci o těchto školeních a potvrzuje účast na opakovaném školení.

III.Kvalifikační předpoklady IOMV

3.1 Požadovaná odborná způsobilost

Požaduje se:

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oborech vzdělání technického zaměření. Výjimka ze vzdělání může být udělena vedoucím certifikačního orgánu na základě řádně prokázané odborné praxe žadatele, a to při skutečném výkonu odborných činností v pracovněprávním vztahu, nebo odpovídající doba jejich výkonu na částečný úvazek nebo s tím měřitelná doba výkonu odborných činností osobou samostatně výdělečně činnou.;
 • dostatečné technické znalosti o motorových manipulačních vozících, znalost všech příslušných předpisů a legislativy, včetně schopnosti vést výuku a odpovídající evidenci;
 • platný řidičský průkaz minimálně skupiny B nebo T;
 • platný průkaz obsluhy MV.

Poznámka:  V případě praxe VE CEO posoudí, zda je tato podmínka naplněna. Výjimku z podmínky dosaženého stupně vzdělání vždy posoudí CEO, potvrzuje ji ředitel CEO.

 

3.2 Požadované schopnosti

Pro činnost IOMV se požaduje zdravotní způsobilost k řízení MV dle platné legislativy.

3.3 Požadované předpoklady

Nezbytné předpoklady pro IOMV jsou:

 • tříletá praxe v řízení MV skupin, na které bude výuku provádět;
 • přípravné školení pro výkon IOMV.

 

Poznámka: Výjimku z podmínky délky praxe a přípravného školení vždy posoudí CEO, potvrzuje ji ředitel CEO.

 

3.4 Požadovaná pravidla chování

      Držitel certifikátu CEO při ČSMM-L při jeho převzetí podepisuje „Prohlášení držitele certifikátu“, prohlášení obsahuje pravidla chování držitele certifikátu.

IV.Požadavky na proces certifikace IOMV

4.1 Kriteria pro prvotní certifikaci a recertifikaci

      Kriteria pro prvotní certifikaci IOMV jsou:

 • prokazatelně doložená odborná způsobilost (čl. 3.1);
 • prokazatelně doložené požadované schopnosti (čl. 3.2);
 • prokazatelně doložené požadované předpoklady (čl. 3.3);
 • úspěšné složení obou částí certifikační zkoušky (část písemná a část ústní);
 • souhlas s prohlášením držitele certifikátu a jeho podpis při převzetí certifikátu.

Kriteria pro recertifikaci IOMV jsou:

 • prokazatelně doložená odborná způsobilost (čl. 3.1);
 • prokazatelně doložené požadované schopnosti (čl. 3.2);
 • prokazatelně doložené požadované předpoklady (čl. 3.3);
 • předložení závěrečné zprávy;
 • na základě posouzení plnění všech závazků z období od předchozí zkoušky vůči certifikačnímu orgánu a předložené závěrečné zprávy rozhodne VE CEO o typu zkoušky, ke které bude žadatel zařazen:
  • zkoušce typu „A“, tj. zkoušce ve stejném rozsahu jako při prvotní certifikaci
  • zkoušce typu „B“, tj. pouze ústní zkouška;
 • úspěšné složení certifikační zkoušky;
 • souhlas s prohlášením držitele certifikátu a jeho podpis při převzetí certifikátu.

4.2 Metody posuzování pro prvotní certifikaci a recertifikaci

4.21 Metody posuzování pro prvotní certifikaci

Zkouška se skládá z části písemné a ústní. Všichni uchazeči absolvují obě části zkoušky.

 1. Písemná část zkoušky:
 • zkouška probíhá před zkušební komisí
 1. Ústní část zkoušky:
 • zkouška probíhá před stejnou zkušební komisí jako písemná část;

4.22 Metody posuzování pro recertifikaci

 1. Zkouška typu „A“

Metody posuzování při zkoušce typu „A“ jsou shodné s metodou při prvotní certifikaci, viz čl. 4.21.

 1. Zkouška typu „B“

Zkouška se skládá pouze z části ústní.

4.3 Metody a kriteria dozoru

Účelem dozoru nad držiteli certifikátů je minimalizace případů neshod v činnosti držitelů certifikátů a v případě jejich výskytu sjednání rychlé nápravy.

4.31 Typy dozoru

     Dozor nad držiteli certifikátů CEO při ČSMM – L je prováděn ve třech typech dozoru:

 • periodické hlášení držitele certifikátu;
 • pravidelná dozorová akce:

- přímá návštěva u dozorovaného pracovníka

- dotaz u zaměstnavatele, nebo zákazníka;

 • mimořádná dozorová akce.

O existenci dozoru a jeho typech je každý žadatel o certifikát informován nejpozději při svém vstupu do certifikačního procesu.

            

4.4 Kriteria pro pozastavování a odnímání certifikátu

4.41 Kriteria pro pozastavování certifikátu

 • Kvalita práce držitele certifikátu;
 • používání certifikátu a odkazu na něj v rozporu s rozsahem certifikátu;
 • neřešená stížnosti na držitele certifikátu;
 • porušování zásad etiky a dobrých mravů ve vztahu k ostatním držitelům certifikátů a konkurenci;
 • porušování zásad certifikačního systému;
 • klamné používání certifikátu v inzerátech a katalozích, nebo používání nesprávných odkazů na certifikační systém,
 • porušování závazků vyplývající z „Prohlášení a periodických hlášení“ o činnosti držitelů certifikátů;
 • nerespektování výsledků a opatření vyplývajících z dozoru nad držitelem certifikátu.

4.43 Kriteria pro odnímání certifikátu

 • Neodstranění závad a opatření, které byly příčnou pozastavení platnosti certifikátu;
 • závažné poškození dobrého jména certifikačního orgánu;
 • pravomocné odsouzení držitele certifikátu za skutky přímo související s držením certifikátu;
 • dlouhodobě a opakovaně nesplácené pohledávky vůči certifikačnímu orgánu.

4.5 Kriteria pro změnu rozsahu certifikace IOMV

     Kriteria pro změnu rozsahu certifikace IOMV jsou:

 • vyplněná, doručená a zaevidovaná přihláška žadatele o rozšíření certifikace;
 • prokazatelně doložená odborná způsobilost (čl. 3.1);
 • prokazatelně doložené požadované schopnosti (čl. 3.2);
 • prokazatelně doložené požadované předpoklady (čl. 3.3);
 • úhrada ceny a poplatků souvisejících s rozšiřovací zkouškou podle ceníku CEO, bez toho nebude uchazeč ke zkoušce připuštěn;
 • úspěšné složení obou částí rozšiřovací certifikační zkoušky (část písemná a ústní);
 • souhlas s prohlášením držitele certifikátu a jeho podpis při převzetí certifikátu.

Termíny zkoušek

06 březen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
20 březen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
03 duben 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
17 duben 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
15 květen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
29 květen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
12 červen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
26 červen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
11 září 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
25 září 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
09 říjen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
23 říjen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT

Kalendář ČSMML

27 listopad 2024
Seminář MV

Vyhledávání

Příhlášení

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si