Termíny zkoušek

19.4.2017 - IOMV, ZKOMV

 

28.4.2017 - OTZZ

 

17.5.2017 - IOMV, ZKOMV

 

13.6.2017 - IOMV, ZKOMV

 

14.6.2017 - IOMV, ZKOMV

 

15.6..2017 - OTZZ