PDF Tisk Email

Základní informace

Certifikační orgán pro certifikaci osob při ČSMM-L (CEO)

CEO provádí certifikaci osob v oborech manipulačních vozíků a zdvihacích zařízení. Vydává certifikáty pro odbornosti
 
- Instruktor obsluh motorových vozíků (IOMV)
- Zkušební komisař obsluh motorových vozíků (ZKOMV)
- Kontrolní technik motorových vozíků (KTMV)
- Odborný technik zdvihacích zařízení (OTZZ)
- Technik – znalec zdvihacích zařízení (TZZZ)
 
Zájemce o certifikaci vyplní přihlášku pro příslušnou funkci a odešle ji na adresu CEO vč. úhrady registračního poplatku - podrobněji viz jednotlivé certifikované funkce. Obdrží potvrzení o přijetí přihlášky, další informace a v případě splnění všech podmínek pak konkrétní termín certifikační zkoušky.

Na základě úspěšně vykonané certifikační zkoušky obdrží příslušný certifikát v českém jazyce, na žádost za poplatek (viz ceník) i v dalších jazycích.

Doba platnosti certifikátu je tři roky, platnost je možno prodloužit vždy na dalších pět let recertifikační zkouškou.
 
 
 

Prohlášení nestrannosti

 

Certifikační orgán pro certifikaci osob při ČSMM-L prohla­šuje:

 
 • že chápe důležitost nestrannosti při provádění cer­tifikačních činností,
 • že řídí střet zájmů a zabezpečuje objektivitu svých certifikačních činností,
 • že jedná ve vztahu ke svým žadate­lům, uchazečům a certifikovaným osobám nestranně,
 • že politika a postupy pro certifikaci osob jsou v případě všech žadatelů, uchazečů a certifikovaných osob spravedlivé,
 • že certifikace nesmí být omezována z titulu nepři­měřených finančních nebo jiných limitujících podmínek, např. členstvím v jaké asociaci nebo skupině,
 • že certi­fikační orgán nepoužívá postupy, které nespra­vedlibrání nebo zamezují přístupu žadatelů a uchazečů.
 

 

Odvolání proti rozhodnutím CEO

 
 • Proti jakémukoliv rozhodnutí CEO při ČSMM-L je možno se písemně odvolat k řediteli CEO do 14 dnů ode dne doručení nebo sdělení rozhodnutí, proti kterému se hodlá dotčená osoba odvolat. Podmínkou přijetí stížnosti je složení kauce. V případě vyhovění odvolání nebo oprávněné stížnosti se kauce vrací.
 • O odvolání rozhoduje odvolací komise, rozhodnutí odvolací komise je konečné. O složení komise je písemně vyrozuměna namítající strana.
 • Odvolání může podat pouze dotčená osoba.
 

 

Stížnosti

 
 • Certifikační orgán přijme k projednání jakoukoliv stížnost na jeho činnost, nebo na činnost certifikované osoby.
 • Stížnost na činnost certifikované osoby je vždy primárně předána k řešení této osobě, v případě neúspěšného řešení stížnosti z viny držitele certifikátu převezme řešení VE CEO.
 • O stížnostech na certifikovanou osobu rozhoduje VE CEO.
 • O stížnostech na CEO rozhoduje odvolací komise, jejíž rozhodnutí je konečné. O složení komise je písemně vyrozuměna namítající strana.
 • Podmínkou stížnosti na činnost CEO je složení kauce, v případě vyhovění stěžovateli se kauce vrací.
 

 

Kontaktní adresa pro odvolání a stížnosti:

 

 

Certifikační orgán pro certifikaci osob při ČSMM-L

Novotného lávka 5, 116 68 PRAHA 1

Tel: 221 082 334

Fax:

221 082 396

http://www.csmml.cz

E-mail:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

 

Termíny zkoušek

 

9.10.2019 - IOMV, ZKOMV

 

23.10.2019 - IOMV, ZKOMV

 

13.11.2019 - IOMV, ZKOMV

 

27.11.2019 - IOMV, ZKOMV