CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA

pro kategorii certifikace

„Technik znalec zdvihacích zařízení“

                               

CS ZZ - 03

Použité zkratky:

Česká společnost pro manipulaci s materiálem - Logistiku ČSMM-L
Certifikační schéma CS
Zdvihací zařízení ZZ
Certifikační orgán CEO při ČSMM-L (CEO)
Vedoucí (ředitel) CEO VE CEO
Manažer jakosti CEO MJ CEO
Český institut pro akreditaci, o.p.s. ČIA
Revizní technik zdvihacích zařízení RTZZ
Odborný technik zdvihacích zařízení OTZZ
Technik – znalec zdvihacích zařízení
TZZZ
Státní odborný dozor
SOD
Státní úřad inspekce práce SUIP
Technická inspekce České republiky
TIČR

    

I. Úvod

 

1.1 Představení certifikačního orgánu

Certifikační orgán při ČSMM-L je orgán pro certifikaci osob akreditovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s. Certifikaci osob realizuje Certifikační orgán při ČSMM-L v oboru ZZ pro kategorie odborný technik zdvihacích zařízení a technik znalec zdvihacích zařízení.

Adresa certifikačního orgánu:

                        Certifikační orgán pro certifikaci osob při ČSMM-L

                        Česká společnost pro manipulaci s materiálem - logistiku

              Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1

1.2 Účel certifikačního schéma

Certifikační schéma je sestaveno s cílem stanovit a doplnit požadavky pro postup akreditovaného certifikačního orgánu pro certifikaci osob pro kategorii certifikace Technik znalec zdvihacích zařízení“.

                       

1.3 Vlastník certifikačního schéma

Vlastníkem tohoto certifikačního schématu odpovědným za jeho vypracování a udržování je certifikační orgán při ČSMM-L pro certifikaci osob akreditovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

 

Identifikační údaje vlastníka:

Název organizace:

Česká společnost pro manipulaci s materiálem – logistiku z.s.

Zkratka názvu:

ČSMM-L

Název CEO:

Certifikační orgán pro certifikaci osob při ČSMM-L

Zkratka názvu:

CEO při ČSMM-L

IČ:

00537152

DIČ: 

CZ00537152

   

Registrace:

Městský soud v Praze, spis. zn. L 339

Adresa:

Novotného lávka 200/5, 110 00 PRAHA 1

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

47731011 / 0100

   

Telefon:

221 082 334

       

Internet:

http://www.csmml.cz

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   
             

1.4 Podmínky pro používání schéma

Toto certifikační schéma může být bez omezení používáno majitelem - vlastníkem certifikačního schématu. Ostatní zájemci je mohou používat výhradně na základě písemného souhlasu vlastníka. Tento souhlas bude vydán na základě splnění stanovených podmínek, se kterými bude zájemce seznámen v rámci společného jednání zájemce a vlastníka.

1.5 Podmínky pro poskytnutí k použití jiným CO

Podmínky používání CS pro jiné subjekty budou předmětem samostatného právního dokumentu, podepsaného k tomu zmocněnými zástupci smluvních stran. Právní dokument musí obsahovat minimálně stanovení následujících podmínek:

Þ     vstupní poplatek uhrazený smluvní stranou před žádostí o akreditaci ČIA ve výši podle aktuálního ceníku CEO při ČSMM-L;

Þ     roční poplatek uhrazený smluvní stranou před žádostí o akreditaci ČIA ve výši podle aktuálního ceníku CEO při ČSMM-L;

Þ     minimální doba užívání CS smluvní stranou 5 let;

Þ     smluvní CO musí dokladovat, že má k dispozici specialisty s dokladovatelnou odborností a zkušenostmi v předmětné kategorii certifikace;

Þ     smluvní CO se musí zavázat k aktivní účasti na tvorbě nových metodik a aktualizaci v předmětné kategorii certifikace;

Þ     smluvní CO se musí zavázat, že nebude oslovovat držitele certifikátů vlastníka CS s nabídkami služeb v předmětné kategorii certifikace;

Þ     smluvní CO bude požadovat, aby žadatelé o první certifikaci byli řádně proškoleni školicí organizací s dokladovatelnou odborností a zkušenostmi v předmětné kategorii certifikace.

 

1.6 Registrace - přezkoumání

Certifikační schéma je přezkoumáno dle požadavku EA 1/22 národním akreditačním orgánem ČR – ČIA, o.p.s.

II.

Rozsah certifikace TZZZ

2.1 Rozsah certifikace TZZZ

Certifikace v kategorii „Technik znalec zdvihacích zařízení“ je prováděna pro zdvihací zařízení a jejich součásti v následujícím členění – rozsahu, který je uveden i na vystaveném certifikátu:

 

                1. VYHRAZENÁ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ:

2. OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ:

b) Jeřáby, včetně nosných konstrukcí.

Poznámka: Na žádost uchazeče může být rozsah platnosti certifikátu u jednotlivých zařízení omezen.

2.2 Popis náplně práce a úkolů TZZZ

Náplň práce a povinnosti TZZZ vyplývají především z platného znění příslušných českých zákonných předpisů, technických norem a dokumentů CEO při ČSMM-L, včetně předpisů souvisejících.

Provádí zvláštní posouzení, které musí zahrnovat všechny části zdvihacích zařízení, jejichž selhání může ohrozit bezpečný provoz a musí se týkat následujících hlavních skupin:

 • nosné konstrukce
 • mechanické systémy
 • hydraulické systémy a pneumatické systémy
 • elektrické systémy
 • bezpečnostní systémy.

Součástí práce TZZZ je i komplexní posouzení všech provozních vlivů v provozu zdvihacích zařízení dle obecných zásad, výpočtových metod a platných předpisů. Postup zvláštního posouzení založený na informacích předložených zadavatelem, musí být proveden pod dohledem technika znalce (viz ISO 9927-1). Technik znalec může využít pomoc specialistů při provádění jednotlivých typů zkoušek, kdykoliv je to nezbytné.

O výsledcích vystavuje příslušné protokoly a záznamy, v případě zjištění vážných závad, ohrožujících bezpečnost provozu, nesmí vydat protokol zamlčující tyto skutečnosti.

TZZZ je oprávněn provádět veškerou činnost OTZZ na zařízeních, pro která je certifikován jako TZZZ.

Musí umožnit CEO ověření posouzení ZZ, inspekcí, revizí, revizních a odborných zkoušek ZZ a dalších činností na ZZ, které provedl jako TZZZ.

Poznámka:     Pro činnosti na „vyhrazených zdvihacích zařízení“, které vyžadují osvědčení a oprávnění podle platných předpisů musí mít tyto požadované dokumenty v předepsaném rozsahu.

III.

Kvalifikační předpoklady TZZZ

3.1 Požadovaná odborná způsobilost

Požaduje se:

Þ     vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oborech vzdělání technického zaměření (obor strojní, nebo elektrotechnický),

Þ     uchazeč musí být držitelem platného certifikátu OTZZ

Þ     znalost obecných, právních a technických předpisů v oblasti provozu, konstrukce a hodnocení stavu zdvihacích zařízení, včetně oblasti bezpečnosti práce s tím související.

Þ     elektrotechnická kvalifikace v rozsahu minimálně „pracovník poučený“ podle platných právních předpisů (v rozsahu své činnosti seznámený s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školený v této činnosti, upozorněný na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámený s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem).

Poznámka:           Výjimku ze vzdělání na základě řádně prokázané odborné praxe při skutečném výkonu odborných činností

vždy posoudí CEO, potvrzuje ji ředitel CEO.

3.2 Požadované schopnosti

Pro činnost OTZZ na zdvihacích zařízeních se požaduje zdravotní způsobilost dle platné legislativy zaměřená s ohledem na prostředí, ve kterém činnost OTZZ probíhá, na „zrak, sluch, reakce, pohyblivost a schopnost práce ve výškách“.

3.3 Požadované předpoklady

                Nezbytné předpoklady pro TZZZ jsou:

Þ    10 roků odborné praxe činnosti OTZZ, nebo RTZZ v rozsahu, na který požaduje certifikát (včetně praxe v oblasti posuzování pevnosti konstrukce a technického stavu ZZ v rozsahu zvláštního posouzení jeřábů (ČSN ISO 12482);

Þ    přípravné školení pro činnost TZZZ;

Þ    pro činnosti na „vyhrazených zdvihacích zařízení“, které vyžadují osvědčení a oprávnění podle platných předpisů musí mít tyto požadované dokumenty v předepsaném rozsahu.

Poznámka: Výjimku z podmínky délky praxe a přípravného školení vždy posoudí CEO, potvrzuje ji ředitel CEO.

3.4 Požadovaná pravidla chování

Držitel certifikátu CEO při ČSMM-L při jeho převzetí podepisuje „Prohlášení držitele certifikátu“, prohlášení obsahuje pravidla chování držitele certifikátu.

IV.

Požadavky na proces certifikace TZZZ

4.1 Kriteria pro prvotní certifikaci a recertifikaci

                Kriteria pro prvotní certifikaci TZZZ jsou:

Þ    prokazatelně doložená odborná způsobilost (čl. 3.1);

Þ    prokazatelně doložené požadované schopnosti (čl. 3.2);

Þ    prokazatelně doložené požadované předpoklady (čl. 3.3);

Þ    zpracovaná a včas předaná domácí práce k obhajobě před zkušební komisí;

Þ    úspěšné složení obou částí certifikační zkoušky (část ústní a obhajoba zadané práce);

Þ    souhlas s prohlášením držitele certifikátu a jeho podpis při převzetí certifikátu.

Kriteria pro recertifikaci TZZZ jsou:

Þ    prokazatelně doložená odborná způsobilost (čl. 3.1);

Þ    prokazatelně doložené požadované schopnosti (čl. 3.2);

Þ    prokazatelně doložené požadované předpoklady (čl. 3.3);

Þ    předložení protokolů z provedených zvláštních posouzení, inspekcí, revizí, nebo zkoušek každého zařízení uvedeného v certifikátu - provedených v posledních 24 měsících, pokud nepředloží, vykoná zkoušku ve stejném rozsahu jako při prvotní certifikaci;

Þ    na základě posouzení plnění všech závazků z období od předchozí zkoušky vůči certifikačnímu orgánu a předložených protokolů rozhodne VE CEO o typu zkoušky, ke které bude žadatel zařazen:

 1. zkoušce typu „A“, tj. zkoušce ve stejném rozsahu jako při prvotní certifikaci
 2. zkoušce typu „B“, tj. pouze ústní zkouška;

Þ    úspěšné složení recertifikační zkoušky;

Þ    souhlas a prohlášením držitele certifikátu a jeho podpis při převzetí certifikátu.

4.2 Metody posuzování pro prvotní certifikaci a recertifikaci

4.21 Metody posuzování pro prvotní certifikaci

Zkouška se skládá z části ústní a obhajoby domácí práce. Všichni uchazeči absolvují obě části zkoušky.

 1. Ústní část zkoušky:

Þ    zkouška probíhá před zkušební komisí;

 1. Obhajoba domácí práce:

Þ    zkouška probíhá před stejnou komisí jako část ústní;

4.22 Metody posuzování pro recertifikaci

 1. Zkouška typu „A“

Metody posuzování při zkoušce typu „A“ jsou shodné s metodou při prvotní certifikaci, viz čl. 4.21.

 1. Zkouška typu „B“

Zkouška se skládá pouze z části ústní.

4.3 Metody a kriteria dozoru

Účelem dozoru nad držiteli certifikátů je minimalizace případů neshod v činnosti držitelů certifikátů a v případě jejich výskytu sjednání rychlé nápravy.

4.31 Typy dozoru

     Dozor nad držiteli certifikátů CEO při ČSMM – L je prováděn ve třech typech dozoru:

Þ    periodické hlášení držitele certifikátu;

Þ    pravidelná dozorová akce:

 1. přímá návštěva u dozorovaného pracovníka
 2. dotaz u zaměstnavatele, nebo zákazníka;

Þ    mimořádná dozorová akce.

O existenci dozoru a jeho typech je každý žadatel o certifikát informován nejpozději při svém vstupu do certifikačního procesu.

4.4 Kriteria pro pozastavování a odnímání certifikátu

4.41 Kriteria pro pozastavování certifikátu

Þ    Kvalita práce držitele certifikátu;

Þ    používání certifikátu a odkazu na něj v rozporu s rozsahem certifikátu;

Þ    neřešená stížnosti na držitele certifikátu;

Þ    porušování zásad etiky a dobrých mravů ve vztahu k ostatním držitelům certifikátů a konkurenci;

Þ    porušování zásad certifikačního systému;

Þ    klamné používání certifikátu v inzerátech a katalozích, nebo používání nesprávných odkazů na certifikační systém,

Þ    porušování závazků vyplývající z „Prohlášení a periodických hlášení“ o činnosti držitelů certifikátů;

Þ    nerespektování výsledků a opatření vyplývajících z dozoru nad držitelem certifikátu.

4.43 Kriteria pro odnímání certifikátu

Þ    Neodstranění závad a opatření, které byly příčnou pozastavení platnosti certifikátu;

Þ    závažné poškození dobrého jména certifikačního orgánu;

Þ    pravomocné odsouzení držitele certifikátu za skutky přímo související s držením certifikátu;

Þ    dlouhodobě a opakovaně nesplácené pohledávky vůči certifikačnímu orgánu.

4.5 Kriteria pro změnu rozsahu certifikace TZZZ

                Kriteria pro změnu rozsahu certifikace TZZZ jsou:

Þ    vyplněná, doručená a zaevidovaná přihláška žadatele o rozšíření certifikace;

Þ    prokazatelně doložená odborná způsobilost (čl. 3.1);

Þ    prokazatelně doložené požadované schopnosti (čl. 3.2);

Þ    prokazatelně doložené požadované předpoklady (čl. 3.3);

Þ    zpracovaná a včas předaná domácí práce k obhajobě před zkušební komisí;

Þ    úhrada ceny a poplatků souvisejících s rozšiřovací zkouškou podle ceníku CEO, bez toho nebude uchazeč ke zkoušce připuštěn;

Þ    úspěšné složení obou částí rozšiřovací certifikační zkoušky (část ústní a obhajoba zadané práce);

Þ    souhlas s prohlášením držitele certifikátu a jeho podpis při převzetí certifikátu.


Termíny zkoušek

26 květen 2021
MV - C + R - ZK+IR+KT
09 červen 2021
MV - C + R - ZK+IR+KT
16 červen 2021
MV - C + R - ZK+IR+KT
23 červen 2021
MV - C + R - ZK+IR+KT
08 září 2021
MV - C + R - ZK+IR+KT
22 září 2021
MV - C + R - ZK+IR+KT
06 říjen 2021
MV - C + R - ZK+IR+KT
27 říjen 2021
MV - C + R - ZK+IR+KT
10 listopad 2021
MV - C + R - ZK+IR+KT
24 listopad 2021
MV - C + R - ZK+IR+KT
15 prosinec 2021
MV - C + R - ZK+IR+KT

Kalendář ČSMML

Žádné události

Vyhledávání

Příhlášení

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si